ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการของเรา โดยการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการของเราและเนื้อหา คุณสมบัติ และการทำงานทั้งหมดเป็นของเรา ผู้อนุญาตของเรา หรือผู้ให้บริการรายอื่นของเนื้อหาดังกล่าว และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ การลงโทษ และผลสืบเนื่อง เราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ให้บริการผ่านบริการของเรา

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา การที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่น

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข kubet
ข้อกำหนดและเงื่อนไข kubet

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐ โดยไม่มีผลต่อตัวเลือกหรือข้อขัดแย้งของกฎหมาย คุณตกลงว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเฉพาะในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่